Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

Propisi > Spoljnotrgovinski propisiSpoljnotrgovinski zakon > Privremeni izvoz i uvoz

VI. PRIVREMENI IZVOZ I UVOZ


Član 43.

Radi pružanja usluga stranim licima i korišćenja usluga stranih lica i u drugim slučajevima kad se roba izvozi, odnosno uvozi sa obavezom vraćanja u određenom roku, u istom ili promenjenom stanju, roba se može privremeno izvoziti, odnosno privremeno uvoziti.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, carinarnica može odobriti izvoz, odnosno uvoz robe dobijene preradom, obradom ili doradom i pre privremenog uvoza, odnosno izvoza reprodukcionog materijala potrebnog za proizvodnju te robe, osim poljoprivrednih proizvoda.

Carinarnica odobrava privremeni uvoz i izvoz robe iz st. 1. i 2. ovog člana na način, po postupku i pod uslovima propisanim saveznim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Privremeno izvezena roba mora se vratiti u Jugoslaviju ili definitivno izvesti, a privremeno uvezena roba mora se vratiti u inostranstvo ili definitivno uvesti i ocariniti po propisima kojima se uređuje izvoz, uvoz, carinjenje te robe, kao i rokovi privremenog izvoza i uvoza.

 

Član 44.

Preduzeće i drugo pravno lice može privremeno izvoziti, odnosno uvoziti u zakup opremu radi korišćenja u proizvodnji i radi pružanja usluga.

Ugovor o zakupu obavezno sadrži rok trajanja zakupa, a može se predvideti da po isteku ugovornog roka zakupac trajno zadrži privremeno izvezenu, odnosno uvezenu opremu lizing.

Ugovorom o zakupu, odnosno lizingu prenosi se pravo korišćenja opreme uvezene u zakup uz plaćanje naknade (zakupnine), a može se predvideti i obaveza zakupodavca da zakupcu obezbedi nesmetano korišćenje, održavanje i tehničkotehnološko unapređenje opreme, kao i zamena uvezene opreme novom tehničkotehnološki savršenijom opremom za vreme trajanja roka zakupa.

Carinarnica, u skladu sa propisanim oblikom izvoza, odnosno uvoza i pod uslovima propisanim saveznim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, odobrava privremeni izvoz, odnosno privremeni uvoz opreme u zakup, odnosno lizing.

 

Član 45.

Na robu koja se privremeno izvozi, odnosno uvozi ne primenjuju se odredbe čl. 12, 48. i 49. ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Privremeno izvezena, odnosno uvezena roba može se upotrebiti samo za namene za koje je privremeno izvezena, odnosno uvezena.

 

Član 46.

Preduzeće i drugo pravno lice može da obavlja poslove oplemenjivanja robe (preradu, doradu i obradu) stranog lica ili preduzeća koje obavlja poslove reeksporta, odnosno može dati na oplemenjivanje robu stranom licu.

Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu da se vrše u više faza i da ih obavlja više preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno stranih lica.

Preduzeće i drugo pravno lice može, na osnovu odobrenja nadležnog saveznog organa, uslugu oplemenjivanja platiti, odnosno naplatiti u robi koja je data na oplemenjivanje, odnosno koja je oplemenjena. Na izvoz i uvoz robe kojom se plaća, odnosno naplaćuje usluga oplemenjivanja primenjuju se propisi kojima se uređuje izvoz, odnosno uvoz te robe.

 

Član 47.

Savezna vlada određuje vrstu i namenu privremenog izvoza i uvoza, rokove privremenog izvoza i uvoza po namenama, a može odrediti koja se roba ne može privremeno izvoziti i uvoziti.

 

 

 

Home | Novosti | Propisi | Pojmovi | Carinska kursna lista | Tarifa | Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja | Kontakt | O nama | Linkovi


Copyright © 2009 Intermex