Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

 

AKCIZE

Zakonom o akcizama uređuje se oporezivanje sledećih proizvoda:

AKCIZA

"Službeni glasnik RS", br. 31/2009

Primenjuje se od: 08.05.2009.

Proizvodi

Usklađeni iznosi akciza

Derivati nafte:

 - sve vrste motornog benzina

44,00 din/lit;

 - sve vrste dizel - goriva

30,00 din/lit;

 - Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda, i to:(1)

 

2710 11 11 00 - laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima

43,70 din/lit
2710 11 15 00 - laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11 43,70 din/lit 
2710 11 21 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit 43,70 din/lit
2710 11 25 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo    43,70 din/lit
2710 11 90 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja 43,70 din/lit 

2710 19 11 00 - srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima

43,70 din/lit
2710 19 15 00 - srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 43,70 din/lit

2710 19 21 00 - srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore

43,70 din/lit 
2710 19 25 00 - srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo 43,70 din/lit

2710 19 29 90 - srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo

43,70 din/lit
2710 19 31 00 - gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima 43,70 din/lit 
2710 19 35 00 - gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 43,70 din/lit
2710 19 41 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 43,70 din/lit
2710 19 45 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, do 0,2% po masi, ostalo 43,70 din/lit 
2710 19 49 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo 43,70 din/lit
2710 19 99 00 01 - vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju 43,70 din/lit
- tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) 15,00 din/kg;
Cigarete(3) 12,00 din/pak

+ 35% na maloprodajnu cenu

Cigare i cigarilosi 15,50 din/kom
Rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35%

Alkoholna pića:(4)

Rakije:

 - od voća, grožđa, specijalne rakije

79,35 din/lit;

 - od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

201,32 din/lit;

Žestoka alkoholna pića i likeri

129,04 din/lit;

Niskoalkoholna pića

13,25 din/lit;

Pivo, osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0,5% alkohola

15,00 din/lit;

Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)

30%

(1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C, "Službeni glasnik RS", br. 63/2007. Na derivate iz Liste, koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena,  ne plaća se akciza.

(2) Ne plaća se u postupku carinjenja, već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila.

(3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

 

Obračun akcize


Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

 

Odloženo obračunavanje i plaćanje akcize


Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

1) akcizni proizvod otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište;

 

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda


Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu (sirovu, preženu, mlevenu i ekstrakt kafe) vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

 

Posebni slučajevi obračunavanja akcize


Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;

3) kupovinom alkoholnog pića od fizičkog lica - proizvođača alkoholnog pića.

 

Povraćaj akcize


Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili koji je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predviđenog, ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize.

 

Refakcija akcize


Ako lice koje nije proizvođač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza, ima pravo na  refakciju plaćene akcize.

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize.

Lice koje ostale derivate nafte, koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C na koje se plaća akciza, koristi za industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate, pod uslovom da te derivate nabavlja od uvoznika ili proizvođača koji su platili propisani iznos akcize.

Za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244, obveznik akcize - proizvođač derivata nafte koji proda derivate nafte, na koje se plaća akciza, kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, može ostvariti refakciju plaćene akcize.

 

Olakšice kod plaćanja akcize - Oslobođenja


Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom;

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) ostale derivate nafte koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima;

6) gorivo za mlazne motore - kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.
 

 

Umanjenje obračunate akcize


Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

 

Zakon sa pratećim propisima


Zakon o akcizama, "Službeni glasnik RS", broj 22/2001, 42/2001, 61/2001, 73/2001, 5/2002, 24/2002, 45/2002, 69/2002, 80/2002, 15/2003, 43/2003, 56/2003, 72/2003, 93/2003, 2/2004, 31/2004, 43/2004, 51/2004, 55/2004, 78/2004, 116/2004, 135/2004, 8/2005, 46/2005, 47/2005, 58/2005, 71/2005, 101/2005, 112/2005, 3/2006, 11/2006, 12/2006, 66/2006, 10/2007, 61/2007, 18/2008, 5/2009, 9/2009, 31/2009.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize,"Službeni glasnik RS", broj 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007.

Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C, "Službeni glasnik RS", broj 63/2007.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, "Službeni glasnik RS", broj 54/2005.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe, "Službeni glasnik RS", broj 51/2005.

NAPOMENA INTERMEX-a

Ove i druge prečišćene i dnevno ažurirane takstove propisa možete imati kupovinom jednog od INTERMEX-ovih softverskih paketa: IndOK (PRAVNI I POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM) ili INTERMEX CARINSKA TARIFA (CARINA-ŠPEDICIJA-SPOLJNA TRGOVINA).

 

 

 

Home | Novosti | Propisi | Pojmovi | Carinska kursna lista | Tarifa | Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja | Kontakt | O nama | Linkovi


Copyright © 2006 Intermex