Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

"Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 42/2001, 61/2001, 73/2001, 5/2002, 24/2002, 45/2002, 69/2002, 80/2002, 15/2003, 43/2003, 56/2003, 72/2003, 93/2003, 2/2004, 31/2004, 43/2004, 51/2004, 55/2004, 78/2004, 116/2004, 135/2004, 8/2005, 46/2005, 47/2005, 58/2005, 71/2005, 101/2005, 112/2005, 3/2006, 11/2006, 12/2006

 

 

 

Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

 

 

U K A Z

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AKCIZAMA

 

 

Proglašava se Zakon o akcizama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održanoj 30. marta 2001. godine.

 

PR broj 9

U Beogradu, 31. marta 2001. godine

                                                                               Predsednik Republike,

                                                                               Milan Milutinović, s. r.

 

 

Z A K O N

 

O AKCIZAMA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se oporezivanje akcizama.

 

Akcizama se oporezuju proizvodi utvrđeni ovim zakonom.

 

 

Značenje pojedinih izraza

 

Član 1a

 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

 

1) "proizvođač akciznih proizvoda" je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

 

2) "uvoznik akciznih proizvoda" je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

 

3) "obveznik akcize" je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

 

4) "akcizna dozvola" je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

 

5) "akcizno skladište" je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

 

6) "ovlašćeni držalac akciznog skladišta" je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize, odnosno da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

 

7) "režim odloženog plaćanja akcize" je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

 

8) "cigaretama proizvedenim u zemlji" smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije za duvan i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

 

Cigaretama proizvedenim u zemlji smatraju se i cigarete drugog proizvođača, koji je proizveo godišnje najmanje 2.500.000.000 komada cigareta, koje sadrže najmanje 50% duvana proizvedenog i obrađenog u Republici Srbiji i da su prvi put stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije.

 

Način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

 

Član 2.

 

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

 

1) derivati nafte;

 

2) duvanske prerađevine;

 

3) BRISANO - sa 43/2004;

 

4) alkoholna pića;

 

5) uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i voćni sokovi u prahu;

 

6) kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe);

 

7) BRISANO - sa 72/2003;

 

8) lBRISANO - sa 72/2003.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

 

Proizvodnja i uvoz

 

Član 3.

 

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

 

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

 

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

 

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

 

Obaveza po osnovu akcize nastaje i u momentu unosa akciznih proizvoda u Republiku Srbiju sa teritorije Republike Crne Gore.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

Član 4.

 

BRISAN - sa 135/2004

 

 

Tekst pre izmene

 

Promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom

 

Član 5.

 

Na proizvode koji se prodaju kupcima sa teritorije Republike Crne Gore, akciza se obračunava i plaća.

 

Na proizvode koji se kupuju od prodavca sa teritorije Republike Crne Gore akciza se ne obračunava i ne plaća ako je plaćena u toj Republici.

 

Ako je akciza u Republici Crnoj Gori plaćena u iznosu koji je niži od akcize propisane ovim zakonom, plaća se razlika na ime manje plaćene akcize.

 

 

IV. OBVEZNIK AKCIZE

 

Član 6.

 

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

 

Obveznik akcize je i:

 

1) fizičko lice - proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

 

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica - proizvođača alkoholnog pića;

 

3) kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorije Republike Crne Gore;

 

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

 

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

 

6) poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

Član 7.

 

BRISAN - sa 135/2004

 

Tekst pre izmene

 

 

V. OSNOVICA AKCIZE

 

 

Član 8.

 

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

 

Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos uvoznih dažbina.

 

Tekst pre izmene

 

 

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

 

Derivati nafte

 

Član 9.

 

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

 

1) sve vrste motornog benzina                   30,59 din/lit;

 

2) sve vrste dizel-goriva                           16,27 din/lit;

 

3) ostali derivati nafte koji se

dobijaju od frakcija nafte koje

imaju raspon destilacije do 380°C               34,85 din/kg.

 

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objavljuju listu derivata nafte iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

Duvanske prerađevine

 

Član 10.

 

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona.

 

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

 

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

 

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

 

1) cigarete - 70% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

 

2) cigare i cigarilose - 100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

 

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine - 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

 

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3). ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu.

 

Vlada Republike Srbije, na predlog organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan), utvrđuje iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana dva puta godišnje, i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

 

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, organizacija za duvan podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u proteklom polugodištu u "Službenom glasniku Republike Srbije" i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

 

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

 

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Tekst pre izmene

 

 

Etil-alkohol (etanol)

 

Član 11.

 

BRISAN - sa 43/2004

 

Tekst pre izmene

 

Alkoholna pića

 

Član 12.

 

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

 

Alkoholnim pićem, u smislu ovog zakona, smatraju se i sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

 

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

 

1) rakije:

 

- od voća, grožđa, specijalne rakije                           63,27 din/l;

 

- od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina              160,52 din/l;

 

2) žestoka alkoholna pića i likere                                 102,90 din/l;

 

3) niskoalkoholna pića                                               10,57 din/l.

 

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

Pivo

 

Član 12a

 

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 10,57 dinara po litru.

 

Tekst pre izmene

 

 

Osvežavajuća bezalkoholna pića

 

Član 13.

 

Na osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozne sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića plaća se akciza u iznosu od 6,98 dinara po litru.

 

Na uvozne voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu plaća se akciza u iznosu od 4,51 dinara po litru.

 

Na proizvode iz st. 1. i 2. ovog člana koji su u pakovanjima različitim od litarskog, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

 

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima, sirupima i praškovima za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnim sokovima, koncentrisanim voćnim sokovima, voćnim nektarom i voćnim sokovima u prahu smatraju se proizvodi koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu, uslovima za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta i drugim zahtevima koji moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu ovih proizvoda, stavljaju u promet kao takva vrsta proizvoda.

 

Tekst pre izmene

 

Kafa

 

Član 14.

 

Na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se plaća po stopi od 40%.

 

Tekst pre izmene

 

So za ishranu

 

Član 15.

 

BRISAN - sa 72/2003

 

Tekst pre izmene

 

 

Luksuzni proizvodi

 

Član 16.

 

BRISAN - sa 72/2003

 

Tekst pre izmene

 

 

Indeksacija

 

Član 17.

 

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9. do 13. ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

 

U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, c tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

 

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

 

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa polugodišnjom stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

 

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi iznose akciza iz st. 1. do 3. ovog člana.

 

Tekst pre izmene

 

 

Kontrolne akcizne markice

 

Član 18.

 

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

 

Ministarstvo nadležno za poslove finansija odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

 

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

 

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.

 

Tekst pre izmene

 

 

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE

 

Oslobođenja

 

Član 19.

 

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

 

1) koje izvozi proizvođač;

 

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom;

 

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza;

 

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.

 

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

 

Tekst pre izmene

 

 

Umanjenje obračunate akcize

 

Član 20.

 

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

 

Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

 

 

 

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

 

 

Član 20a

 

Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

 

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu;

 

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 20b

 

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač.

 

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod organizacije za duvan, odnosno Poreske uprave - Centrale.

 

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

 

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje ministar nadležan za poslove finansija.

 

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

 

 

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

 

Obračun akcize

 

Član 21.

 

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

 

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

 

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

 

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

 

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

 

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

 

Tekst pre izmene

 

 

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

 

Član 21a

 

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

 

Obračunavanje akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) vrši se prilikom uvoza.

 

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

 

Tekst pre izmene

 

 

Obračunavanje akcize pri unosu u Republiku Srbiju akciznih proizvoda iz Republike Crne Gore

 

Član 21b

 

Obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa u Republiku Srbiju proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 22.

 

BRISAN - sa 135/2004

 

Tekst pre izmene

 

 

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

 

Član 22a

 

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

 

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

 

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;

 

3) kupovinom alkoholnog pića od fizičkog lica - proizvođača alkoholnih pića.

 

Tekst pre izmene

 

 

Plaćanje akcize

 

Član 23.

 

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

 

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

 

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

 

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

 

Obračunatu akcizu pri unosu akciznih proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore obveznik plaća u rokovima iz stava 2. ovog člana.

 

Tekst pre izmene

 

 

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize

 

Član 24.

 

Obveznik akcize sastavlja obračun akcize tromesečno u roku od 20 dana po isteku tromesečja i podnosi ga nadležnom poreskom organu.

 

Obveznik uz obračun akcize podnosi i naloge za uplatu razlike akcize ako su uplaćeni iznosi manji od iznosa obaveze utvrđene tim obračunom, a za više uplaćene iznose podnosi zahtev za povraćaj ili pismeno izveštava da će za više uplaćene iznose umanjiti sledeću mesečnu obavezu.

 

 

Član 25.

 

Obveznik konačno obračunava akcizu po isteku godine.

 

Konačan obračun akcize sastavlja se i podnosi zajedno sa godišnjim poreskim bilansom.

 

 

Član 26.

 

Radi sastavljanja konačnog obračuna akcize, obveznik vrši popis zaliha proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrši konačan obračun.

 

Popis zaliha proizvoda vrši se posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda.

 

Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.

 

Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.

 

 

Kamata

 

Član 27.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Tekst pre izmene

 

 

Prinudna naplata

 

Član 28.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Tekst pre izmene

 

 

Mesto plaćanja akcize

 

Član 29.

 

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

 

Za prodaju akciznih proizvoda koju vrše pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Crne Gore preko poslovnih jedinica u Republici Srbiji, akciza se plaća prema mestu sedišta poslovne jedinice.

 

 

 

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

 

 

Prijava mesta obavljanja delatnosti

 

Član 30.

 

Lice koje je registrovano za proizvodnju derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

 

Poreska uprava - Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

 

U registar iz stava 2. ovog člana upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

 

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

 

Evidencija

 

Član 31.

 

Obveznik je dužan da na osnovu verodostojne dokumentacije uredno i ažurno vodi poresku evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize u svakom obračunskom periodu.

 

 

Član 32.

 

Obveznik akcize čije je sedište van teritorije Republike Srbije dužan je da za promet obavljen preko poslovne jedinice (prodavnice, stovarišta, predstavništva, i dr.) na teritoriji Republike Srbije obezbedi u toj poslovnoj jedinici evidenciju i dokaz o obračunatoj i plaćenoj akcizi.

 

 

Popis zaliha

 

Član 33.

 

Ako se akciza povećava, smanjuje ili ukida, proizvođač akciznih proizvoda je dužan da na dan stupanja na snagu propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida akciza izvrši popis zatečenih akciznih proizvoda na zalihama u magacinu, odnosno skladištu, osim u akciznim skladištima i da novu obračunatu akcizu uplati u propisanom roku.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 34.

 

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize, propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

X. ZASTARELOST

 

Član 35.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

 

Tekst pre izmene

 

 

 

XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

 

Član 36.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Tekst pre izmene

 

 

 

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE

 

Povraćaj akcize

 

Član 37.

 

Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili koji je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predviđenog, ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize.

 

Zahtev za povraćaj akcize iz stava 1. ovog člana obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj, u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu.

 

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predviđenog, može podneti u svoje ime i za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

 

Ako su od obveznika akcize iz stava 1. ovog člana naplaćeni kamata, troškovi prinudne naplate ili novčana kazna, pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.

 

Zahtev za povraćaj akcize, kamate, troškova prinudne naplate i novčane kazne iz st. 2-4. ovog člana, uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismeni zahtev kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se vodi kao poreski obveznik.

 

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

 

 

Pravo na kamatu

 

Član 38.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Tekst pre izmene

 

 

 

Refakcija akcize

 

Član 39.

 

Ako lice koje nije proizvođač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza, ima pravo na refakciju plaćene akcize.

 

 

Član 39a

 

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

 

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 39b

 

Lice koje derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koristi za industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača tih derivata nafte i da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize.

 

Za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244, obveznik akcize - proizvođač derivata nafte koji proda derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da ima dokaz da su prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija, kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize.

 

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju akcize iz st. 1. i 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40.

 

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz o plaćenoj akcizi i dokaz da su proizvodi izvezeni.

 

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

 

Zahtev za refakciju akcize zastareva u roku iz člana 35. ovog zakona.

 

 

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE OD 2005. GODINE

 

 

Član 40a

 

Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine plaća se, i to na:

 

1) cigarete iz uvoza 13,86 din/pak;

 

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 1,38 din/pak.

 

Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine plaća se, i to na:

 

1) cigarete iz uvoza 13,86 din/pak;

 

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 2,79 din/pak.

 

Akciza na cigareta iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji od 1. januara 2010. godine plaća se u iznosu od 6,93 dinara po paklici.

 

Akciza na cigarete iz st. 1. - 3. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

 

Na cigarete koje su u pakovanju različiti od pakovanja iz stava 4. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40b

 

Na cigarete iz uvoza i na cigarete koje su proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza u visini, i to:

 

1) u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine 30%;

 

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine 40%;

 

3) od 1. januara 2010. godine 50%.

 

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta.

 

Maloprodajnu cenu iz stava 1. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

 

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da maloprodajnu cenu odredi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje akciznih markica.

 

Prodaja cigareta po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40v

 

Dinarski iznosi akcize iz člana 40a ovog zakona usklađuju se sa rastom cena na malo.

 

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40g

 

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u visini, i to:

 

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine - 30%;

 

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine - 40%;

 

3) od 1. januara 2010. godine - 50%.

 

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

 

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

 

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40d

 

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza u visini, i to od:

 

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine - 30%;

 

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine - 40%;

 

3) od 1. januara 2010. godine - 50%.

 

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

 

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

 

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

 

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 40đ

 

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz člana 40b stav 3, člana 40g stav 3. i člana 40d stav 3. ovog zakona prijavljuju ce organizaciji za duvan, koja ih objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da prijave organizaciji za duvan svaku promenu maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana, koja ih objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srbije" snosi proizvođač, odnosno uvoznik, uplatom novčanih sredstava na račun organizacije za duvan.

 

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio organizaciji za duvan, koja je objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

 

Tekst pre izmene

 

 

XIII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 41.

 

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 

1) BRISANO - sa 135/2004;

 

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

 

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

 

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

 

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

 

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

 

7) BRISANO - sa 135/2004;

 

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

 

9) prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ);

 

10) maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).

 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 42.

 

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize, a najmanje u visini od 125.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik akcize - pravno lice ako ne obračuna ili obračuna netačno akcizu (član 21).

 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 43.

 

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - preduzetnik:

 

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

 

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

 

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

 

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

 

5) BRISANO - sa 135/2004;

 

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

 

7) ako prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ);

 

8) ako maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).

 

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice - proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 44.

 

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize, a najmanje u visini od 75.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik akcize - preduzetnik ako ne obračuna ili obračuna netačno akcizu (član 21).

 

Tekst pre izmene

 

 

Član 45.

 

Ako obveznik vrši prodaju cigareta i alkoholnih pića koja nisu posebno obeležena kontrolnim akciznim markicama u skladu sa odredbama člana 18. ovog zakona, može se izreći zaštitna mera - zabrane obavljanja delatnosti za pravno lice u trajanju od tri meseca do jedne godine, a za preduzetnika u trajanju od šest meseci do tri godine.

 

 

Član 46.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/2002 - Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Tekst pre izmene

 

 

 

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 47.

 

Obveznik akcize - proizvođač dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, skladištu, prodavnici i dr., koje se nalaze van fabričkog kruga, i da u prodajne cene zatečenih zaliha ukalkuliše (obračuna) akcizu po novim stopama i iznosima.

 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize dužan je da tu razliku uplati najkasnije do 5. maja 2001. godine.

 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisana po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize može da za tu razliku umanji naredne akontacije akcize.

 

Obveznik - držalac slobodne carinske prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama.

 

Obveznik iz stava 4. ovog člana dužan je da u prodajne cene zatečenih zaliha akciznih proizvoda, koje nije vratio inostranom dobavljaču u skladu sa carinskim propisima, ukalkuliše (obračuna) akcizu.

 

Obveznik akcize kojem je odobreno držanje akcizne prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama, i da akcizu sadržanu u prodajnoj ceni zatečenih zaliha proizvoda uplati u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

 

Obračunata akciza iz stava 5. ovog člana uplaćuje se u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

 

 

Član 48.

 

Do donošenja propisa po odredbi člana 18. stav 4. ovog zakona primenjivaće se Uredba o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanskih prerađevina i alkoholnih pića tim markicama ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 39/97 i 55/98).

 

 

Član 49.

 

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o akcizama i porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 i 25/00), u delu kojim se uređuju akcize i odredbe člana 1. stav 1. tač. 1) - 3) i stav 2. tačka 1), čl. 2-7. i čl. 22-26. Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).

 

Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona, primenjivaće se propisi doneti na osnovu zakona iz stava 1. ovog člana.

 

 

Član 50.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. aprila 2001. godine.

 

 

 


SLEDI TEKST IZMENE IZ 135/2004 - KOJI NIJE INTEGRISAN U OSNOVNI TEKST

 

 

"Član 28.

 

Obveznik akcize - proizvođač dužan je da na dan 1. januara 2005. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda iz čl. 8. i 9. ovog zakona u magacinu i skladištu, osim u akciznom skladištu, obračuna akcizu propisanu ovim zakonom i uplati je u propisanom roku.

 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize dužan je da razliku uplati najkasnije do 31. januara 2005. godine.

 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize može da za razliku umanji naredne akontacije akcize.

 

Prvo usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz stava 1. ovog člana izvršiće se po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

 

Poslednje tromesečno usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz člana 2. tač. 1), 2) i 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04) izvršiće se u januaru 2005. godine, a prvo polugodišnje usklađivanje po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

 

 

Član 29.

 

Proizvođači akciznih proizvoda koji su, do početka primene ovog zakona dobili rešenje o odobravanju statusa akciznog skladišta dužni su da ispune uslove iz propisa koji će doneti ministar nadležan za poslove finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primene tog propisa.

 

 

Član 30.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona."

 

 


SLEDE ODREDBE IZMENE IZ 46/2005 - KOJE NISU INTEGRISANE U OSNOVNI TEKST:

 

"Član 12.

 

Izuzetno od člana 3. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, utvrdiće i objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznose najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za prvo polugodište 2005. godine, na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena ovih proizvoda u "Službenom glasniku Republike Srbije" i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u 2004. godini.

 

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" do utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za drugo polugodište 2005. godine, saglasno članu 3. ovog zakona.

 

 

Član 13.

 

Usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04) sa stopom rasta cena na malo u oktobru, novembru i decembru 2004. godine izvršiće se u julu mesecu 2005. godine."

 

 

 

 

Home |Novosti |Propisi |Pojmovi |Carinska kursna lista |Tarifa |Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja |Kontakt | O nama |Linkovi


Copyright © 2009 Intermex